Raport EBI 21/2016: Aktualizacja raportu bieżącego EBI nr 18/2016

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent", "Spółka") w odniesieniu do raportu bieżącego EBI nr 18/2016, dotyczącego wprowadzenia do obrotu akcji serii E Stopklatka S.A., informuje, iż dnia 17 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 477/2016 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki Stopklatka S.A. ("Uchwała").

Treść Uchwały:

"§1

Na podstawie §7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz §2 ust.1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 23 maja 2016 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4.641.304 (czterech milionów sześciuset czterdziestu jeden tysięcy trzystu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E spółki STOPKLATKA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 23 maja 2016 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSTPKL00012";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STOPKLA" i oznaczeniem "STK".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 
1 października 2013 r.) 

Raport opublikowano w systemie EBI pod numerem 21/2016

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu