Raport EBI 18/2016: Wprowadzenie do obrotu akcji serii E Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym tj. 12 maja 2016 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 465/2016 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4 641 304 (czterech milionów sześciuset czterdziestu jeden tysięcy trzystu czterech) akcji zwykłych na okaziciela serii E Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent informuje, iż w dniu 13 maja 2016 r. zostanie złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. We wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii E Spółki Emitent zaproponuje, aby pierwszy dzień notowań został wyznaczony na 23 maja 2016 r. 

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień  
1 października 2013 r.)  

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 18/2016

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu