Raport EBI nr 11/2016: Zmiana warunków koncesji na rozpowszechnianie programu Stopklatka TV

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 23 lutego 2016 r. powziął informację o podjęciu przez Przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji („KRRiT”) decyzji o  wyrażeniu zgody na wnioskowane przez Spółkę zmiany w koncesji Nr 544/2013-T z dnia 30 października 2013 r. („Koncesja”), udzielonej Emitentowi na rozpowszechnianie programu telewizyjnego pod nazwą „STOPKLATKA TV” w sposób cyfrowy rozsiewczy naziemny w multipleksie pierwszym.

Na mocy niniejszej decyzji od kwietnia 2016 r.:

  • udział filmów fabularnych wynosił będzie min. 53% w tygodniowym czasie nadawania programu;
  • udział filmów dokumentalnych wynosił będzie min. 10% w tygodniowym czasie nadawania programu;
  • wprowadzono nową kategorię audycji – rozrywka – na poziomie min. 5% w tygodniowym czasie nadawania programu; 
  • udział audycji powtórkowych wynosił będzie nie więcej niż 30% w tygodniowym czasie nadawania programu.

Pozostałe warunki Koncesji pozostają bez zmian.

W ocenie Spółki wyżej wskazana zmiana warunków udzielonej Koncesji w stopniu znaczącym podniesie jakość oferowanych programów, a w konsekwencji zwiększy satysfakcję odbiorców kanału Stopklatka TV. Przyczyni się tym samym do wzrostu oglądalności kanału oraz przychodów Emitenta z reklam.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)  

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 11/2016

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu