Raport EBI nr 7/2016: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Stopklatka S.A. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii E

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 9 lutego 2016 r. powziął informację o rejestracji w dniu 9 lutego 2016 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany Statutu Spółki (Rozdział III, Art. 7), wynikających z emisji 4.641.304 akcji serii E Stopklatka S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł jedna akcja.

Po dokonaniu powyższych zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi 11.171.260,00 zł i dzieli się na:

•    1.271.000 akcji serii A1,
•    485.000 akcji serii A2,
•    193.045 akcji serii B,
•    326.201 akcji serii C,
•    4.254.710 akcji serii D,
•    4.641.304 akcji serii E.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 11.171.260. 

Zmiany te zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 7 grudnia 2015 r., uchwały nr 1 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz uchwały nr 2 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia 19 stycznia 2016 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonanymi zmianami oraz aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu. 

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonanymi zmianami

Tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A. z uwzględnieniem dokonanej zmiany

 

Podstawa prawna: 
§3 ust. 2 pkt 5 oraz §4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 7/2016

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu