Raport EBI nr 4/2016: Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego, podwyższonego w drodze emisji akcji serii E

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 19 stycznia 2016 r., w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 7 grudnia 2015 r., w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E z zachowaniem prawa poboru oraz na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4 Kodeksu spółek handlowych dookreślił wysokość kapitału zakładowego wskazanego w art. 7 Statutu Spółki do kwoty 11.171.260,00 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych), który dzieli się na:

1) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

2) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

3) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

4) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

5) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

6) 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Poprzez złożenie oświadczenia przez Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego, zostało określone brzmienie tekstu jednolitego Statutu Stopklatka S.A.  Proponowane brzmienie art. 7 Statutu Stopklatka S.A. jest następujące:

„Kapitał zakładowy wynosi 11.171.260 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) oraz dzieli się na:

a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 

d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

f)  4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” 

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonaną zmianą  oraz tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający zmianę art. 7, stanowią załączniki do niniejszego raportu.

O zarejestrowaniu podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany Statutu Stopklatka S.A. przez sąd rejestrowy, Spółka poinformuje odrębnym raportem.

 

Podstawa prawna:    
§3 ust. 1 oraz §4 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonaną zmianą

Treść Statutu Stopklatka S.A. z uwzględnieniem dokonanej zmiany

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 4/2016

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu