Raport EBI nr 3/2016: Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii E Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii E Spółki.

Emisja akcji serii E Spółki została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A z dnia 7 grudnia 2015 r., w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru (treść uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 26/2015).

1)    Data rozpoczęcia subskrypcji: 18 grudnia 2015 r.

2)    Data zakończenia subskrypcji:

a)    w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych: 5 stycznia 2016 r.,

b)    w ramach zaproszenia Zarządu Spółki: nie dotyczy.

3)    Data przydziału instrumentów finansowych: 18 stycznia 2016 r.

4)    Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 4.641.304 akcji serii E.

5)    Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 99,716811%.

6)    Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.641.304 akcji serii E, w tym:

a)    w wyniku realizacji zapisów podstawowych: 4.625.187,

b)    w wyniku realizacji zapisów dodatkowych: 16.117.

7)    Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 2,30 zł za jedną akcję.

8)    Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

a)    w ramach zapisów podstawowych: 43

b)    w ramach zapisów dodatkowych: 12

9)    Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

a)    w ramach zapisów podstawowych: 43

b)    w ramach zapisów dodatkowych: 8

10)    Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego:

Zarząd Spółki nie zawierał umów o subemisję.

11)    Koszty oferty:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii E Stopklatka S.A. wynosi 121.173,00 zł, w tym:

a)    przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 0zł,

b)    wynagrodzenie subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0zł,

c)    sporządzenie publicznego dokumentu lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 95.000,00 zł,

d)    promocja oferty: 0 zł,

e)    opłaty administracyjne na rzecz KDPW, GPW, opłaty notarialne, podatki i inne: 26.173,00 zł.

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości nr 32 "Instrumenty finansowe: prezentacja" pkt. 37 koszty związane z operacjami na kapitale własnym, zmniejszają te kapitały w kwocie równej kosztom krańcowym bezpośrednio odnoszącym się do tej operacji, to jest takim kosztom, które w innym przypadku nie byłyby poniesione. Pozostałe nakłady związane z operacją na kapitale własnym, a więc takie, których można było uniknąć, ujmuje się jako koszty.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 3/2016

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska –  Członek Zarządu