Raport EBI nr 28/2015: Publikacja Memorandum Informacyjnego w związku z emisją akcji serii E Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 17 grudnia 2015 r. na stronach internetowych:

1.    Emitenta – www.stopklatka-sa.pl, zakładka: Relacje inwestorskie/Oferta Publiczna,
2.    Noble Securities S.A. (Oferujący akcje serii E) – www.noblesecurities.pl, zakładka: Bankowość Inwestycyjna/Emisje Akcji/Aktualne oferty publiczne,

zostało opublikowane Memorandum Informacyjne Stopklatka S.A. sporządzone w związku z emisją akcji serii E Spółki (zgodnie z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta z dnia 7 grudnia 2015 r. („NWZ”) – treść uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 26/2015).

Harmonogram Publicznej Oferty akcji serii E Spółki stanowi załącznik do niniejszego raportu.  

Emitent informuje, że akcjonariusze, którzy posiadają akcje Stopklatka S.A. w dniu 17 grudnia 2015 r. (Dzień Prawa Poboru) są uprawnieni do złożenia zapisów na akcje serii E Spółki w terminach wskazanych w Memorandum Informacyjnym. Powyższe jest wynikiem odpowiednich regulacji prawa polskiego.

Ponadto, zgodnie z treścią uchwały nr 4 NWZ, na każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki przypada 1 (jedno) prawo poboru. Jednocześnie 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 0,71 nowej akcji serii E.

Podstawa prawna: 
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)  

Harmonogram Publicznej Oferty akcji serii E Stopklatka S.A.

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 28/2015

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu