Raport EBI nr 26/2015: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 7 grudnia 2015 r.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”) w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”) w dniu 7 grudnia 2015 r. wraz z wynikami głosowania.

NWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Jednocześnie Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że NWZ Stopklatka S.A. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 6.529.957 zł i nie wyższej niż 11.171.260 zł w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii E w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. Szczegółowe informacje odnośnie zapisów na akcje serii E zostaną przedstawione w memorandum informacyjnym Spółki, o publikacji którego Emitent poinformuje raportem bieżącym.

Dodatkowo, NWZ Stopklatka S.A. na podstawie uchwały nr 4 dokonało zmiany w Statucie Spółki w zakresie art. 7. Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonaną zmianą stanowi załącznik do niniejszego raportu.

Proponowane brzmienie art. 7 Statutu Stopklatka S.A. jest następujące:

„Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 6.529.957 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złotych) oraz nie więcej niż 11.171.260 zł (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 6.529.957 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) oraz nie więcej niż 11.171.260 (jedenaście milionów sto siedemdziesiąt jeden tysięcy dwieście sześćdziesiąt) akcji, w tym:
a)    1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda
b)    485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
c)    193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda, 
d)    326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
e)    4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
f)    nie mniej niż 1 (jedna) oraz nie więcej niż 4.641.304 (cztery miliony sześćset czterdzieści jeden tysięcy trzysta cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.” 

Wysokość objętego kapitału zakładowego oraz brzmienie tekst jednolitego Statutu Stopklatka S.A. zostanie określony poprzez złożenie oświadczenia przez Zarząd Spółki w formie aktu notarialnego, po przydziale akcji serii E.
  
Podstawa prawna: 
§4 ust. 2 pkt. 2, 7, 8, 9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)  

Uchwały NWZ Stopklatka S.A. 07.12.2015 r.

Treść statutu Stopklatka S.A. przed dokonaną zmianą 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 26/2015

Podpisy osób reprezentujących spółkę:

Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu