Raport EBI nr 24/2015 (ESPI nr 6/2015): Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („NWZ”):
- termin NWZ: 7 grudnia 2015 r., godz. 11:00,
- miejsce NWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.
Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad NWZ oraz projekty uchwał NWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Działając w oparciu o § 4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), Zarząd Spółki informuje, że projekt uchwały nr 4 NWZ zawiera propozycje zmiany art. 7 Statutu Spółki. 

Aktualna treść art. 7 Statutu Stopklatka S.A. brzmi:

„Kapitał zakładowy wynosi 6.529.956 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych) oraz dzieli się na:
a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Proponowana zmiana art. 7 Statutu Stopklatka S.A. brzmi:

Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 6.529.957 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem złoty) oraz nie więcej niż  10.986.477 zł (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem złotych) i jest podzielony na nie mniej niż 6.529.957 (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt siedem) oraz nie więcej niż 10.986.477 (dziesięć milionów dziewięćset osiemdziesiąt sześć tysięcy czterysta siedemdziesiąt siedem) akcji, w tym:
a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,
f) nie mniej niż 1 (słownie: jedna) oraz nie więcej niż 4.456.521 zł (cztery miliony czterysta pięćdziesiąt sześć tysięcy pięćset dwadzieścia jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna :
§ 4 ust 2 pkt. 1- 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Ogłoszenie o zwołaniu NWZ na dzień 7 grudnia 2015 r.

Projekty uchwał NWZ 7 grudnia 2015 r.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 24/2015
Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 6/2015

 

Osoby reprezentujące Spółkę:

Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu

Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu