Raport ESPI nr 5/2015: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 sierpnia 2015 r. otrzymał od Pana Hakan Atlan zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające poniższe informacje:

„ZAWIADOMIENIE
w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 ze zm.), niniejszym informuję o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A. („Spółka”, „Emitent”).


W dniu 30 lipca 2015 roku na podstawie transakcji pakietowej oraz w wykonaniu umów z dnia 28 lipca 2015 r. (zawartych z datą pewną) nabyłem 947.006 akcji Spółki i tym samym przekroczyłem 10% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. 


Przed datą zwiększenia udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. posiadałem 25.000 akcji Spółki które stanowiły 0,38% udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. i dawały prawo do 25.000 głosów, co stanowiło 0,38% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.


W wyniku wyżej wymienionego nabycia akcji Stopklatka S.A. obecnie posiadam 972.006 akcji Spółki, które stanowią 14,89% udziału w kapitale zakładowym Emitenta i dają prawo do 972.006 głosów, co stanowi 14,89 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. 


Nie mam zamiarów dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki w okresie 12 miesięcy od dnia złożenia niniejszego zawiadomienia. 


Nie istnieją podmioty zależne ode mnie posiadające akcje Spółki.


Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.”

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod nr 5/2015

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu