Raport ESPI nr 4/2015: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 3 sierpnia 2015 r. otrzymał od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, zawierające poniższe informacje:

 

„Informacja przesyłana na art. 69 ust. 1. pkt 2 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych


Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie („Towarzystwo”), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1382, ze zm., dalej „Ustawa”), informuje, że w wyniku zbycia przez TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty (dalej „Fundusz”), zarządzany przez Towarzystwo, w transakcji pakietowej przeprowadzonej w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW SA w Warszawie w dniu 29 lipca 2015 r., a rozliczonej w dniu 30 lipca 2015 r., akcji spółki pod firmą Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie („Spółka”), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki obniżył się poniżej progu 5%.


Przed ww. zdarzeniem Fundusz posiadał 525 237 akcji Spółki, co stanowiło 8,04% kapitału zakładowego Spółki i dawało 525 237 głosów oraz stanowiło 8,04% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Po w/w zdarzeniu Fundusz posiada 1 790 akcji Spółki, co stanowi 0,03% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 790 głosów oraz stanowi 0,03% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Tym samym wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo przed ww. zdarzeniem posiadały 525 237 akcji Spółki, co stanowiło 8,04% kapitału zakładowego Spółki i dawało 525 237 głosów oraz stanowiło 8,04% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.


Po w/w zdarzeniu wszystkie fundusze zarządzane przez Towarzystwo posiadają 1 790 akcji Spółki, co stanowi 0,03% kapitału zakładowego Spółki i daje 1 790 głosów oraz stanowi 0,03% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.”

 

Podstawa prawna:
Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 4/2015

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu