Raport ESPI nr 3/2015: Transakcja sprzedaży akcji Stopklatka S.A. przez członka Zarządu

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 3 sierpnia 2015 r. otrzymał zawiadomienie od jednego z członków Zarządu Spółki o następującej treści:

„ZAWIADOMIENIE
w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi


Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) informuję, że w wyniku transakcji przeprowadzonej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej na rynku wtórnym poza obrotem zorganizowanym na podstawie umowy kupna-sprzedaży akcji, zawartej z datą pewną w dniu 28 lipca 2015 r. dokonałem sprzedaży 172 039 (słownie: sto siedemdziesiąt dwa tysiące trzydzieści dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A., której jestem członkiem zarządu, po cenie 11,00 zł za jedną akcję. Rozliczenie niniejszej transakcji nastąpiło 30 lipca 2015 r.”


Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. 

 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 3/2015

 

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu