Raport EBI nr 18/2015: Rejestracja zmiany Statutu Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 lipca 2015 r. powziął informację, iż 14 lipca 2015 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy – XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmiany Statutu Spółki w zakresie art. 14 A. ust. 1.

Aktualne brzmienie art. 14 A. ust. 1. Statutu Stopklatka S.A. jest następujące:

„1. Do składania oświadczeń woli w imieniu Spółki uprawnieni są dwaj członkowie Zarządu działający łącznie albo członek Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

Zmiana ta została wprowadzona na mocy uchwały nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dn. 23 czerwca 2015 r. („ZWZ”) w sprawie zmiany Statutu Spółki oraz uchwały nr 22 ZWZ, zgodnie z którą przyjęto jego nową jednolitą treść.

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonaną zmianą oraz aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed zmianą

Aktualny tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A.


Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)  

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 18/2015

Podpisy osób reprezentujących Spółkę:
Bogusław Kisielewski – Prezes Zarządu
Agnieszka Sadowska – Członek Zarządu