Raport EBI nr 14/2015 (ESPI nr 1/2015): Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. („Spółka”) zawiadamia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki („ZWZ”):

- termin ZWZ: 23 czerwca 2015 r., godz. 11:00,
- miejsce ZWZ: ul. Puławska 435A, Warszawa.

Treść ogłoszenia wraz z porządkiem obrad ZWZ oraz projekty uchwał ZWZ stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Działając w oparciu o § 4 ust 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.), Zarząd Spółki informuje, że projekt uchwały nr 21 ZWZ zawiera propozycję zmiany Statutu Spółki. Treść jednolita Statutu Stopklatka S.A. po wprowadzeniu planowanych zmian została przedstawiona w projekcie uchwały nr 22 ZWZ. Aktualne brzmienie Statutu Stopklatka S.A. stanowi załącznik do niniejszego raportu.


Podstawa prawna:
§ 4 ust 2 pkt. 1- 3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe 

 

Załączniki:

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZ 23.06.2015

Projekty uchwał ZWZ 23.06.2015

Aktualny tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A.

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 14/2015

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 1/2015