Raport EBI nr 3/2015: Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium umowy istotnej

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub „Spółka”) informuje, że w dniu 15 stycznia 2015 r.  podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Agora S.A. („Agora”).

W związku z powyższym Zarząd Emitenta dokonał analizy łącznej wartości umów zawartych przez Spółkę z Agorą bądź z podmiotami od niej zależnymi („Kontrahenci”) od dnia przekazania raportu bieżącego nr 30/2014 w sprawie podpisania z Kontrahentami umów łącznie spełniających kryterium umowy istotnej, tj. od 18 czerwca 2014 r. do chwili obecnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość umów (zarówno barterowych jak i gotówkowych) zawartych z tymi Kontrahentami w badanym czasie wynosi 3.949.120,00 zł (słownie: trzy miliony dziewięćset czterdzieści dziewięć tysięcy sto dwadzieścia złotych), a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończonych 30 września 2014 r., co stanowiło podstawę do uznania niniejszych umów za istotne.

Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość posiada umowa zawarta w dniu 15 stycznia 2015 r. („Umowa”), przedmiotem której jest udzielenie przez Agora S.A. („Pożyczkodawca”) na rzecz Stopklatka S.A. („Pożyczkobiorca”) pożyczki w wysokości 2.000.000,00 zł (słownie: dwóch milionów złotych). 

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku. 

Strony  Umowy ustaliły, iż spłata pożyczki  powiększona o odsetki nastąpi jednorazowo, nie później niż w dniu 30 czerwca 2015 r. Pożyczkobiorca może zwrócić część albo całość pożyczki przed upływem wskazanego w Umowie terminu.

Niniejsza pożyczka zostanie przeznaczona wyłącznie na działalność operacyjną Pożyczkobiorcy.

 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.) 


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 3/2015

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu