Raport EBI nr 41/2014: Zawarcie istotnej umowy

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje o podpisaniu w dniu 28 sierpnia 2014 r. umowy zakupu praw do filmów w ramach licencji pomiędzy Spółką ("Licencjobiorca") a Cinephil France S.A.S. ("Licencjodawca"). 

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych ("Filmy", "Tytuły") w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (prawa wyłączne) z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV (prawa niewyłączne). 

Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka TV oraz udzielania sub-licencji podmiotom trzecim. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych Filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 1.250.000,00 USD (słownie: jeden milion dwieście pięćdziesiąt tysięcy dolarów). 

Kryterium uznania niniejszej umowy za istotną stanowi fakt, iż wartość świadczeń z niej wynikających przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończony 30 czerwca 2014 r. 
 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 41/2014

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu