Raport EBI nr 39/2014: Aktualizacja raportu bieżącego nr 37/2014

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") w odniesieniu do raportu bieżącego nr 37/2014, dotyczącego wprowadzenia do obrotu akcji serii D Stopklatka S.A., informuje, iż dnia 12 sierpnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę nr 916/2014 w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki Stopklatka S.A. ("Uchwała").

Treść Uchwały:

"§1

Na podstawie §7 ust. 1 i 5 Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu oraz §2 ust.1 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia:

1) określić dzień 19 sierpnia 2014 r. jako dzień pierwszego notowania w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect 4.254.710 (czterech milionów dwustu pięćdziesięciu czterech tysięcy siedmiuset dziesięciu) akcji zwykłych na okaziciela serii D spółki STOPKLATKA S.A., o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda, pod warunkiem dokonania w dniu 19 sierpnia 2014 r. rejestracji tych akcji przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. i oznaczenia ich kodem "PLSTPKL00012";

2) notować akcje, o których mowa w pkt 1), w systemie notowań ciągłych pod nazwą skróconą "STOPKLA" i oznaczeniem "STK".

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia."

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 39/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu