Raport EBI nr 37/2014: Wprowadzenie do obrotu akcji serii D Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") zawiadamia, że w dniu 6 sierpnia 2014 r. Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. podjął Uchwałę Nr 896/2014 w sprawie wprowadzenia do alternatywnego systemu obrotu na rynku NewConnect 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda. Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Emitent informuje, iż w dniu 7 sierpnia 2014 r. zostanie złożony wniosek o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D Spółki w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect. We wniosku o wyznaczenie pierwszego dnia notowania akcji serii D Spółki Emitent zaproponuje, aby pierwszy dzień notowań został wyznaczony na 19 sierpnia 2014 r. 

Podstawa prawna:
§ 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 października 2013 r.)

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 37/2014

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu