Raport ESPI nr 16/2014: Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem Rady Nadzorczej

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 23 lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie od jednego z członków Rady Nadzorczej Spółki o następującej treści:

 

"ZAWIADOMIENIE

w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuję, iż w dniu 16 lipca 2014 r. w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Stopklatka S.A. w wyniku emisji 4.254.710 akcji serii D Stopklatka S.A., podmiot blisko ze mną związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, w zarządzie którego zasiadam, objął w wykonaniu prawa poboru 1.746.301 (słownie: jeden milion siedemset czterdzieści sześć tysięcy trzysta jeden) akcji serii D Stopklatka S.A. Data przydziału akcji serii D Stopklatka S.A.: 27 czerwca 2014 r. Cena emisyjna 1 akcji serii D Stopklatka S.A.: 2,30 zł.".

Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych. 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacje o transakcjach osób mających stały dostęp do informacji poufnych

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 16/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu