Raport ESPI nr 9/2014: Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez członka Zarządu

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 21 lipca 2014 r. otrzymał zawiadomienie od jednego z członków Zarządu Spółki o następującej treści:

"ZAWIADOMIENIE

w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi informuję, iż w dniu 16 lipca 2014 r. w związku z rejestracją przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia wysokości kapitału zakładowego Stopklatka S.A. (w Zarządzie której to spółki zasiadam) w wyniku emisji 4.254.710 akcji serii D Stopklatka S.A. objąłem w wykonaniu prawa poboru 112.466 (słownie: sto dwanaście tysięcy czterysta sześćdziesiąt sześć) akcji serii D Stopklatka S.A. Data przydziału akcji serii D Stopklatka S.A.: 27 czerwca 2014 r. Cena emisyjna 1 akcji serii D Stopklatka S.A.: 2,30 zł."

Transakcja miała miejsce poza rynkiem regulowanym. Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

 

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacje o transakcjach osób mających stały dostęp do informacji poufnych

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 9/2014

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu