Raport EBI nr 36/2014: Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego Stopklatka S.A. oraz zmiany Statutu Spółki w związku z emisją akcji serii D

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 16 lipca 2014 r. powziął informację o rejestracji w dniu 16 lipca 2014 r. przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego zmiany wysokości kapitału zakładowego Emitenta oraz zmiany Statutu Spółki (Rozdział III, Art. 7), wynikających z emisji 4.254.710 akcji serii D Stopklatka S.A. o wartości nominalnej 1,00 zł jedna akcja.

Po dokonaniu powyższych zmian kapitał zakładowy Emitenta wynosi 6.529.956,00 zł i dzieli się na:
• 1.271.000 akcji serii A1, 
• 485.000 akcji serii A2,
• 193.045 akcji serii B,
• 326.201 akcji serii C,
• 4.254.710 akcji serii D.

Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki wynosi 6.529.956. 

Zmiany te zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 28 kwietnia 2014 r., uchwały nr 1 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie dookreślenia wysokości kapitału zakładowego w Statucie Spółki oraz uchwały nr 2 Zarządu Stopklatka S.A. z dnia 27 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany Statutu Spółki.

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonanymi zmianami oraz aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu. 

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 5 oraz §4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.) 

Załączniki:

Tresc_Statutu_Stopklatka_SA_przed_zmianami.pdf rozmiar: 205 kB 

Aktualny_tekst_jednolity_Statutu_Stopklatka_SA.pdf rozmiar: 209 kB 

 

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 36/2014 
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
    • • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu