Raport EBI nr 35/2014: Zmiany w organach nadzorczych i zarządczych Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent", "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 15 lipca 2014 r. złożone zostały rezygnacje z pełnienia funkcji członków Rady Nadzorczej Spółki przez następujące osoby:

1. Panią Ninę Graboś,
2. Panią Dorotę Franczyk,
3. Pana Tomasza Billika,
4. Pana Krzysztofa Szymańskiego,
ze skutkiem na dzień 15 lipca 2014 r. godz. 10:00.

Powyższe osoby nie podały przyczyn złożenia rezygnacji.

Ponadto, 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §17A ust. 2 pkt b Statutu Spółki, o odwołaniu Panów: Piotra Reisch i Piotra Orłowskiego z Rady Nadzorczej Emitenta z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:00 w związku z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Rady Nadzorczej Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu Spółki.

Jednocześnie Kino Polska TV S.A. na mocy stosownego oświadczenia powołało Panów: Piotra Reisch, Piotra Orłowskiego i Marcina Kowalskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30.

Spółka w dniu 15 lipca 2014 r. otrzymała także oświadczenia od Agora S.A. w sprawie powołania Panów: Bartosza Hojki, Tomasza Jagiełło i Grzegorza Kossakowskiego do składu Rady Nadzorczej Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 10:30.

Dodatkowo, w dniu 15 lipca 2014 r. Emitent otrzymał oświadczenia od Agora S.A. oraz od Kino Polska TV S.A., złożone na podstawie §13A ust. 3 pkt b Statutu Stopklatka S.A. o odwołaniu odpowiednio Pani Agnieszki Sadowskiej i Pana Bogusława Kisielewskiego z Zarządu Spółki z chwilą podpisania niniejszych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:00.

Jednocześnie wyżej wymienieni akcjonariusze na mocy stosownych oświadczeń powołali Panią Agnieszkę Sadowską i Pana Bogusława Kisielewskiego do Zarządu Spółki na nową kadencję z chwilą podpisania przedmiotowych oświadczeń, tj. z dniem 15 lipca 2014 r. godz. 14:01. W tym samym dniu funkcja Prezesa Zarządu Spółki została w drodze uchwały Rady Nadzorczej Stopklatka S.A. powierzona Panu Bogusławowi Kisielewskiemu.

Powyższe działania związane były z potrzebą dostosowania bieżącej kadencji pełnionej przez członków Zarządu Emitenta do nowych postanowień w tym zakresie, zawartych w rozdziale IVA Statutu Spółki.

Aktualny skład organów zarządczych i nadzorczych Spółki przedstawia się następująco:

a) Zarząd Stopklatka S.A.
• Pan Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pani Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.;

b) Rada Nadzorcza Stopklatka S.A.:
• Pan Piotr Reisch - Przewodniczący Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Bartosz Hojka - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Tomasz Jagiełło - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Grzegorz Kossakowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Marcin Kowalski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.,
• Pan Piotr Orłowski - Członek Rady Nadzorczej, termin upływu kadencji: 15 lipca 2016 r.

Życiorysy wyżej wymienionych osób stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:

§3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 35/2014

[załącznik:Zyciorys_Pan_Boguslaw_Kisielewski.pdf]

[załącznik:Zyciorys_Pani_Agnieszka_Sadowska.pdf]

[załącznik:Zyciorys_Pan_Piotr_Reisch.pdf]

[załącznik:Zyciorys_Pan_Bartosz_Hojka.pdf]

[załącznik:Zyciorys_Pan_Tomasz_Jagiello.pdf]

[załącznik:Zyciorys_Pan_Grzegorz_Kossakowski.pdf]

[załącznik:Zyciorys_Pan_Marcin_Kowalski.pdf]

[załącznik:Zyciorys_Pan_Piotr_Orlowski.pdf]

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu