Raport EBI nr 32/2014: Złożenie oświadczenia Zarządu o dookreśleniu kapitału zakładowego podwyższonego w drodze emisji akcji serii D

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 27 czerwca 2014 r. w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 28.04.2014 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru oraz na podstawie art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2 i 4 kodeksu spółek handlowych dookreślił wysokość kapitału zakładowego wskazanego w art. 7 Statutu Spółki do kwoty 6.529.956 zł (sześć milionów pięćset dwadzieścia dziewięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt sześć złotych), który dzieli się na:

a) 1.271.000 (jeden milion dwieście siedemdziesiąt jeden tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A1 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

b) 485.000 (czterysta osiemdziesiąt pięć tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

c) 193.045 (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące czterdzieści pięć) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

d) 326.201 (trzysta dwadzieścia sześć tysięcy dwieście jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,

e) 4.254.710 (cztery miliony dwieście pięćdziesiąt cztery tysiące siedemset dziesięć) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 32/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu