Raport EBI nr 31/2014: Zakończenie subskrypcji oraz przydział akcji serii D Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje o zakończeniu subskrypcji i przydziale akcji serii D Spółki.

Emisja akcji serii D Spółki została przeprowadzona na podstawie uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dnia 28.04.2014 r. w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru (treść uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 21/2014).

1) Data rozpoczęcia subskrypcji: 3 czerwca 2014 r.

2) Data zakończenia subskrypcji:

a) w ramach zapisów podstawowych i dodatkowych: 13 czerwca 2014 r.

b) w ramach zaproszenia Zarządu Spółki: 26 czerwca 2014 r.

3) Data przydziału instrumentów finansowych: 27 czerwca 2014 r.

4) Liczba instrumentów finansowych objętych subskrypcją: 4.254.710 akcji serii D.

5) Stopa redukcji w ramach zapisów dodatkowych: 99,815952%.

6) Liczba instrumentów finansowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji: 4.254.710 akcji serii D, w tym:

a. w wyniku realizacji zapisów podstawowych: 4.251.199 akcji serii D Spółki,

b. w wyniku realizacji zapisów dodatkowych: 3.511 akcji serii D Spółki.

7) Cena, po jakiej instrumenty finansowe były nabywane (obejmowane): 2,30 zł za jedną akcję.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na instrumenty finansowe objęte subskrypcją:

a. w ramach zapisów podstawowych: 61,

b. w ramach zapisów dodatkowych: 32.

9) Liczba osób, którym przydzielono instrumenty finansowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji:

a. w ramach zapisów podstawowych: 61,

b. w ramach zapisów dodatkowych: 23.

10) Nazwy (firmy) subemitentów, którzy objęli instrumenty finansowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby instrumentów finansowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki instrumentu finansowego:

Zarząd Spółki nie zawierał umów o subemisję.

11) Koszty oferty:

Na dzień sporządzenia niniejszego raportu łączny koszt przeprowadzenia subskrypcji akcji serii D Stopklatka S.A. wynosi 208.532,25 zł, w tym:

a) przygotowanie i przeprowadzenie oferty: 60.459,75 zł.

b) wynagrodzenia subemitentów, oddzielnie dla każdego z nich: 0 zł

c) sporządzenie publicznego dokumentu informacyjnego lub dokumentu informacyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 148.072,50 zł.

d) promocja oferty: 0 zł

Koszty emisji akcji poniesione przy podwyższeniu kapitału zakładowego zmniejszają kapitał zapasowy do wysokości nadwyżki emisji nad wartością nominalną akcji ("agio") a pozostałą ich część zalicza się do kosztów finansowych.

Podstawa prawna:
§4 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 31/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu