Raport EBI nr 30/2014: Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium umowy istotnej

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 18 czerwca 2014 r. podpisane zostały umowy dotyczące świadczeń reklamowych pomiędzy Spółką a Agora S.A. ("Agora") i podmiotami od niej zależnymi (łącznie zwani "Kontrahentami").

W związku z powyższym Zarząd Emitenta dokonał analizy łącznej wartości umów zawartych przez Spółkę z Kontrahentami od momentu przekazania raportu bieżącego nr 19/2014 (24 kwietnia 2014 r. - raport w sprawie podpisania pomiędzy Emitentem a Kontrahentami umów łącznie spełniających kryterium umowy istotnej) do chwili obecnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość umów zawartych z tymi Kontrahentami w badanym czasie wynosi 1.080.000,00 zł netto, a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów obrotowych, co stanowiło podstawę do uznania niniejszych umów za istotne.

Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość (600.000,00 zł netto) posiada umowa zawarta w dniu dzisiejszym pomiędzy Spółką a Helios S.A. (podmiot zależny od Agory), przedmiotem której jest ustalenie zasad i warunków wzajemnych świadczeń reklamowych pomiędzy Spółką a Helios S.A. Świadczenia stron niniejszej umowy są ekwiwalentne i wzajemnie kompensowane, a ich rozliczenie nastąpi w drodze potrącenia wzajemnych wierzytelności. Przedmiotowa umowa obowiązuje do dnia 31 grudnia 2014 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 30/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu