Raport EBI nr 25/2014: Rejestracja zmian Statutu Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 29 maja 2014 r. otrzymał z Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, postanowienie o rejestracji w dniu 22 maja 2014 r. zmian treści Statutu Spółki w zakresie rozdziału IVA.

Zmiany te zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dn. 28 kwietnia 2014 r.

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonanymi zmianami oraz aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)


Tresc_Statutu_Stopklatka_SA_przed_dokonanymi_zmianami.pdf

 

aktualny_tekst_jednolity_Statutu_Stopklatka_SA.pdf

 


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 25/2014


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu