Raport EBI nr 24/2014: Emisja akcji serii D Stopklatka S.A. - uprawnienie do złożenia zapisów

Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") w związku z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 28.04.2014 r. ("NWZ") w przedmiocie podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru (treść uchwał została opublikowana w raporcie bieżącym EBI nr 21/2014) informuje, iż akcjonariusze, którzy posiadali akcje Stopklatka S.A. w dniu 15 maja 2014 r. (dzień prawa poboru) będą uprawnieni do złożenia zapisów na akcje serii D Spółki w terminach wskazanych w memorandum informacyjnym. Powyższe jest wynikiem odpowiednich regulacji prawa polskiego.

Ponadto, zgodnie z treścią uchwały nr 4 NWZ, na każdą posiadaną na koniec dnia ustalenia prawa poboru 1 (jedną) dotychczasową akcję Spółki przypadać będzie 1 (jedno) prawo poboru. Jednocześnie 1 (jedno) prawo poboru uprawniać będzie do objęcia 1,87 nowej akcji serii D.

Memorandum informacyjne zostanie udostępnione na stronie internetowej Stopklatka S.A., o czym Emitent poinformuje również raportem bieżącym. Zarząd Stopklatka S.A. przewiduje, iż memorandum informacyjne zostanie opublikowane w terminie nie dłuższym niż 30 dni licząc od dnia dzisiejszego.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 24/2014


 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu