Raport EBI nr 21/2014: Treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. w dniu 28 kwietnia 2014 r.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") w załączeniu do niniejszego raportu przekazuje treść uchwał podjętych podczas Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ("NWZ") w dniu 28 kwietnia 2014 roku wraz z wynikami głosowania.

NWZ Stopklatka S.A. nie odstąpiło od rozpatrzenia któregokolwiek z punktów planowanego porządku obrad, jak również nie zgłoszono do protokołu sprzeciwu w odniesieniu do żadnej z uchwał.

Jednocześnie Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że NWZ Stopklatka S.A. na podstawie uchwał nr 4 i nr 5 dokonało zmian w statucie Spółki w zakresie art. 7 oraz rozdziału IV A. Tekst jednolity Statutu Stopklatka S.A. został przyjęty i przedstawiony w uchwale nr 6 NWZ Emitenta.

Dodatkowo, NWZ Stopklatka S.A. podjęło uchwałę nr 4 w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki do kwoty nie niższej niż 2.275.247 zł i nie wyższej niż 6.529.956 w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej z zachowaniem prawa poboru. Szczegółowe informacje odnośnie zapisów na akcje serii D zostaną przedstawione w memorandum informacyjnym Spółki, o publikacji którego Emitent poinformuje raportem bieżącym.

Podstawa prawna :
§4 ust. 2 pkt. 2,7,8,9 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Załączniki:
 

20140428_Tresc_Uchwal_NWZA_Stopklatka_SA.pdf rozmiar: 553 kB


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 21/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu