Raport EBI nr 20/2014: Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium umowy istotnej

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 24 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pożyczki pomiędzy Spółką a Kino Polska TV S.A. ( "KPTV").

W związku z powyższym Zarząd Emitenta dokonał analizy łącznej wartości umów zawartych przez Spółkę z KPTV bądź z podmiotami od niego zależnymi ("Kontrahenci") od dnia przekazania raportu bieżącego nr 5/2014 w sprawie podpisania umowy istotnej pomiędzy Emitentem a Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA (podmiot zależny od KPTV), tj. od 24 stycznia 2014 r. do chwili obecnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość umów (zarówno barterowych jak i gotówkowych) zawartych z tymi Kontrahentami w badanym czasie wynosi 1.192.000,00 zł, a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończonych 31 grudnia 2013 r., co stanowiło podstawę do uznania niniejszych umów za istotne.

Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość posiada umowa zawarta w dniu dzisiejszym, przedmiotem której jest udzielenie przez Kino Polska TV S.A. ("Pożyczkodawca") na rzecz Stopklatka S.A. ("Pożyczkobiorca") pożyczki w wysokości 600.000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych).

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku. Na mocy przedmiotowej umowy Pożyczkobiorca zobowiązuje się, że zwróci KPTV kwotę udzielonej pożyczki na rachunek KPTV po rejestracji przez właściwy sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Pożyczkobiorcy, które ma zostać uchwalone zgodnie z ogłoszeniem z dnia 2 kwietnia 2014 r. o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A., jednakże nie później, niż do dnia 31 sierpnia 2014 r. wraz z odsetkami. Niniejsza pożyczka zostanie przeznaczona przez Pożyczkobiorcę przede wszystkim na rozwój programu Stopklatka TV.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 20/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu