Raport EBI nr 17/2014: Zawarcie umów łącznie spełniających kryterium umowy istotnej

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 7 kwietnia 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Spółką a Cinephil France S.A.S. na zakup praw do filmów w ramach licencji.

W związku z powyższym Zarząd Emitenta dokonał analizy łącznej wartości umów zawartych z Cinephil France S.A.S. od dnia przekazania raportu bieżącego nr 6/2014 w sprawie podpisania przez Spółkę istotnej umowy z Cinephil France S.A.S., tj. od 30 stycznia 2014 r. do chwili obecnej.

W wyniku przeprowadzonej analizy Zarząd Stopklatka S.A. uzyskał informację, iż łączna wartość umów zawartych z tym podmiotem w badanym czasie wynosi 214.524,00 USD (653,7 tys. zł), a tym samym przekracza równowartość 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich 4 kwartałów zakończonych 31 grudnia 2013 r., co stanowiło podstawę do uznania niniejszych umów za istotne.

Spośród wyżej wspomnianych umów, najwyższą wartość posiada umowa zawarta w dniu dzisiejszym, przedmiotem której jest udzielenie przez Cinephil France S.A.S. ("Licencjodawca") na rzecz Stopklatka S.A. ("Licencjobiorca") praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych na potrzeby kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich. Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte licencje (łącznie z kosztami materiałów) wynosi 174.524,00 USD (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset dwadzieścia cztery dolary).

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 17/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu