Raport ESPI nr 4/2014: Transakcja sprzedaży akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 14 marca 2014 r. otrzymał zawiadomienie od jednego z członków rady nadzorczej Spółki o następującej treści:

"ZAWIADOMIENIE
w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

 

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.) informuję, iż w związku ze spełnieniem 21 lutego 2014 r. warunków umowy z dnia 22 lutego 2013 r. zawartej przez podmiot blisko ze mną związany (w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. a, c Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którego jestem członkiem zarządu), w wykonaniu której podmiot blisko ze mną związany złożył inwestorowi nieodwołalną i wiążącą ofertę sprzedaży 933.850 akcji Stopklatka S.A. ("Akcje") po cenie 2,30 zł za jedną akcję, którą to ofertę inwestor przyjął 12 marca 2014 r., zawarta została umowa sprzedaży Akcji pomiędzy inwestorem a podmiotem ze mną powiązanym na warunkach określonych w wyżej wymienionej ofercie. Niniejsza transakcja (poza rynkiem regulowanym) została przeprowadzona oraz rozliczona w dniu 12 marca 2014 r."

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych


Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 4/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu