Raport ESPI nr 2/2014: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Kino Polska TV S.A. o następującej treści:

"ZAWIADOMIENIE
w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 oraz art. 69 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2005 Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.), Kino Polska TV S.A. informuje o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent").
W związku ze spełnieniem w dniu 21 lutego 2014 r. warunków wskazanych w umowie inwestycyjnej zawartej 22 lutego 2013 r. pomiędzy Kino Polska TV S.A. ("KPTV") a Agorą S.A. ("Agora"),
w wykonaniu której KPTV złożyło Agorze nieodwołalną i wiążącą ofertę sprzedaży 933.850 akcji Stopklatka S.A. ("Akcje") a Agora 12 marca 2014 r. przyjęła niniejszą ofertę, zawarta została umowa sprzedaży Akcji pomiędzy Agorą a KPTV, na mocy której 12 marca 2014 r. KPTV zbyła na rzecz Agory 933.850 akcji Stopklatka S.A., a tym samym udział KPTV w ogólnej liczbie głosów w Spółce spadł poniżej 50%.
Przed datą zmniejszenia udziału w kapitale zakładowym Emitenta, KPTV posiadało 1 867 701 akcji zwykłych na okaziciela Stopklatka S.A., co stanowiło 82,09% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz odpowiadało 1 867 701 głosom i 82,09% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Obecnie KPTV posiada 933.851 akcji zwykłych na okaziciela Stopklatka S.A., co stanowi 41,04% udziału w kapitale zakładowym Emitenta oraz odpowiada 933.851 głosom i 41,04% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki.

Podmioty zależne od KPTV nie posiadają akcji Stopklatka S.A.

Nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."
 


Podstawa prawna:
70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiRaport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 2/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu