Raport ESPI nr 1/2014: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 14 marca 2014 r. otrzymał zawiadomienie od Agora S.A. o następującej treści:


"Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1  Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku - o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm.) Agora S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") zawiadamia, że w dniu 12 marca 2014 roku, w wyniku przyjęcia nieodwołalnej oferty sprzedaży akcji złożonej w dniu 22 lutego 2013 roku przez spółkę Kino Polska TV S.A. ("KPTV"), zawarła z KPTV umowę sprzedaży 933.850 akcji spółki Stopklatka S.A. (dalej "Akcje").

Przed zawarciem wyżej wymienionej umowy Spółka nie posiadała jakichkolwiek akcji spółki Stopklatka S.A. W wyniku zawarcia umowy sprzedaży Akcji, Spółka posiada 933.850 akcji spółki Stopklatka S.A., co stanowi 41,04 % udziału w jej kapitale zakładowym. Z akcji tych przysługuje Spółce 933.850 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, co stanowi 41,04 % udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki Stopklatka S.A.

Spółka zamierza zwiększać zaangażowanie w spółce Stopklatka S.A. celem rozwoju jej działalności.

Spółka jednocześnie informuję, że żaden z jej podmiotów zależnych nie posiada akcji spółki Stopklatka S.A.  oraz że nie istnieją osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt. 3 lit. c) w/w ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych."


Podstawa prawna:
70 pkt. 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcjiRaport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 1/2014

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu