Raport EBI nr 14/2014: Zawarcie umowy istotnej z EmiTel Sp. z o.o.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 14 marca 2014 r. umowy o współpracy pomiędzy Spółką a EmiTel Sp. z o.o. ("EmiTel"), której łączna szacowana wartość w przewidywanym okresie obowiązywania wynosi 61 305 tys. zł.

Przedmiotem niniejszej umowy jest świadczenie przez EmiTel na rzecz Spółki pełnej usługi nadawczej w standardzie DVB-T w celu rozpowszechniania kanału Stopklatka TV w multipleksie pierwszym.

Umowa została zawarta na czas określony od dnia 15 marca 2014 r. do 29 października 2023 r.

Łączna odpowiedzialność odszkodowawcza (kontraktowa i deliktowa) każdej ze stron, w tym z tytułu kar umownych, ograniczona jest do wysokości wynagrodzenia jakie Spółka powinna zapłacić na rzecz EmiTel za okres 36 miesięcy obowiązywania umowy (nie dotyczy to szkody wyrządzonej z winy umyślnej).

Kryterium uznania niniejszej umowy za istotną stanowi fakt, iż łączna szacunkowa wartość świadczeń z niej wynikających w ciągu pięciu lat może przekroczyć kwotę 20% przychodów netto Stopklatka S.A. ze sprzedaży za okres ostatnich czterech kwartałów obrotowych.

Kanał Stopklatka TV od 15 marca 2014 r. będzie dostępny m.in. w ramach multipleksu pierwszego, na platformach satelitarnych Cyfrowy Polsat i nc+ oraz dla większości abonentów telewizji kablowych w Polsce.


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 14/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu