Raport EBI nr 10/2014: Nabycie istotnych aktywów

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 17 lutego 2014 r. umowy zakupu praw do filmów w ramach licencji pomiędzy Spółką ("Licencjobiorca") a Colgems Productions Ltd. ("Licencjodawca").

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych ("Filmy", "Tytuły") w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV.

Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka TV. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych Filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Zgodnie z postanowieniami umowy Licencjodawca dostarczy do Licencjobiorcy (na odpowiednich nośnikach) Tytuły, do których zakupił on prawa nie później niż 30 marca 2014 r.

Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 352.000,00 USD (słownie: trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dolarów).

Kryterium uznania niniejszych Tytułów za aktywa istotne stanowi fakt, iż ich łączna wartość przekracza kwotę 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 10/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu