Raport EBI nr 7/2014: Rejestracja zmian Statutu Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 lutego 2014 r. powziął informację, iż 17 stycznia 2014 r. Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy - XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał rejestracji zmian Statutu Spółki.

Zmiany te zostały wprowadzone na mocy uchwały nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Stopklatka S.A. z dn. 23 grudnia 2013 r. ("NWZ"), zgodnie z którą uchylono dotychczasowe brzmienie Statutu Spółki i przyjęto jego nową treść.

Treść Statutu Stopklatka S.A. przed dokonaną zmianą oraz aktualny tekst jednolity Statutu Spółki stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§4 ust. 2 pkt 2 lit. b Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Załączniki:
 

Treść_Statutu_Stopklatka_S.A._przed_zmianą.pdf rozmiar: 96 kB


 

Aktualna_treść_jednolita_Statutu_Stopklatka_S.A..pdf rozmiar: 345 kBRaport opublikowany w systemie EBI pod numerem 7/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu