Raport EBI nr 6/2014: Nabycie istotnych aktywów

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 30 stycznia 2014 r. umowy zakupu praw do filmów w ramach licencji pomiędzy Spółką ("Licencjobiorca") a Cinephil France S.A.S. ("Licencjodawca").

Przedmiotem niniejszej umowy jest udzielenie przez Licencjodawcę na rzecz Licencjobiorcy praw do rozpowszechniania na terytorium Polski wskazanych w umowie tytułów filmowych ("Filmy", "Tytuły") w ramach bezpłatnej naziemnej telewizji cyfrowej (prawa wyłączne) z równoczesną reemisją w sieciach kablowych i satelitarnych oraz IPTV (prawa niewyłączne).

Licencjobiorca uprawniony jest do wykorzystania nabytych Tytułów na potrzeby kanału Stopklatka TV oraz udzielania sub-licencji podmiotom trzecim. Okres obowiązywania licencji do poszczególnych Filmów został indywidualnie ustalony dla każdego z nich.

Zgodnie z postanowieniami umowy Licencjodawca dostarczy do Licencjobiorcy (na odpowiednich nośnikach) Tytuły, do których zakupił on prawa w ciągu 15 dni od daty podpisania umowy.

Łączna kwota, jaką Licencjobiorca zobowiązany jest zapłacić za wszystkie nabyte Filmy wynosi 1.200.000,00 USD (słownie: jeden milion dwieście tysięcy dolarów).

Kryterium uznania niniejszych Tytułów za aktywa istotne stanowi fakt, iż ich łączna wartość przekracza kwotę 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 1 i 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 6/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu