Raport EBI nr 5/2014: Zawarcie umowy o współpracy z Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 24 stycznia 2014 r. umowy o współpracy pomiędzy Emitentem a Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA.

Na mocy przedmiotowej umowy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA zobowiązuje się względem Spółki do stałego zarządzania zakupami licencji filmowych na potrzeby należącego do Emitenta kanału telewizyjnego Stopklatka TV na zasadzie niewyłączności i na ogólnoświatowym terytorium.

Z tytułu wyżej opisanych usług Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA przysługuje ustalone na warunkach rynkowych wynagrodzenie w wysokości udokumentowanych bezpośrednich kosztów zakupu licencji poniesionych przez tę spółkę w okresach miesięcznych oraz stałej miesięcznej opłaty ryczałtowej.

Niniejsza umowa zawarta została na czas nieokreślony. Każda ze stron ma możliwość jej rozwiązania z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia.

Kryterium uznania niniejszej umowy za istotną stanowi fakt, iż łączna szacunkowa wartość świadczeń z niej wynikających w okresie pięciu lat może przekroczyć kwotę 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 5/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu