Raport EBI nr 4/2014: Zawarcie umowy o współpracę z Cyfrowym Polsatem S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent" lub "Spółka") informuje, że w dniu 21 stycznia 2014 r. podpisana została umowa pomiędzy Emitentem a Cyfrowym Polsatem S.A. ("Cyfrowy Polsat").

Na mocy niniejszej umowy Spółka udziela Cyfrowemu Polsatowi obowiązującej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nieodpłatnej i niewyłącznej licencji obejmującej prawo do:

a. rozprowadzania programu Stopklatka TV ("Program") na platformie CYFROWY POLSAT, w systemie cyfrowym, drogą satelitarną, do indywidualnego odbioru bezpośredniego (DTH) oraz, w przypadku uruchomienia przez Cyfrowy Polsat platformy ADSL - również do rozprowadzania Programu w ramach takiej platformy ADSL, oraz

b. w ramach serwisu internetowego występującego na dzień podpisania umowy pod nazwą ipla oraz w formie aplikacji komputerowej instalowanej lub dostępnej za pomocą przeglądarek internetowych, a także jako player ipla (aplikacja webowa umożliwiająca odtwarzanie materiałów audiowizualnych w standardzie VOD) osadzony w serwisach WWW, oraz

c. z wykorzystaniem funkcjonalności "multiroom",

na warunkach opisanych w umowie i udostępniania Programu abonentom Cyfrowego Polsatu w ramach najbardziej rozpowszechnianych pakietów programowych.

Zawarcie przedmiotowej umowy ma na celu zwiększanie zasięgu technicznego Programu, co będzie miało pozytywny wpływ na przychody Emitenta z tytułu emisji reklam na antenie Stopklatka TV.

Zgodnie z postanowieniami umowy Cyfrowy Polsat S.A. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Spółki usług technicznych niezbędnych do satelitarnego rozpowszechniania programu Stopklatka TV, takich jak: zapewnienie miejsca na transponderze dla Programu, świadczenie usług operatorskich stacji dosyłowej sygnału Programu do transpondera, kodowanie sygnału Programu. Z tytułu usług technicznych Emitent będzie uiszczać na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. miesięczne zryczałtowane opłaty ustalone na warunkach rynkowych. Dodatkowo Cyfrowy Polsat S.A. zobowiązał się do świadczenia na rzecz Spółki usług w zakresie administrowania kartami do kodowania oraz sprzedaży urządzeń dokujących, za które pobierał będzie opłaty w zależności od ilości wykonanych prac w danym miesiącu.

Umowa została zawarta do dnia 31 grudnia 2015 roku.

Kryterium uznania niniejszej umowy za istotną stanowi fakt, iż łączna szacunkowa wartość opłat, jakie Emitent zobowiązany będzie uiszczać na rzecz Cyfrowego Polsatu S.A. z tytułu wyżej opisanych usług w przewidywanym okresie obowiązywania umowy może przekroczyć kwotę 20% kapitałów własnych Emitenta.

Kanał Stopklatka TV zostanie uruchomiony najpóźniej do dnia 28 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna:
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 4/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu