Raport EBI nr 3/2014: Podpisanie aneksu do umowy o współpracy z dnia 8 listopada 2012 r. zawartej z Kino Polska TV S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka", Emitent") informuje o podpisaniu w dniu dzisiejszym, tj. 14 stycznia 2014 r. aneksu do umowy o współpracy zawartej w dniu 8 listopada 2012 r. pomiędzy Emitentem a Kino Polska TV S.A. ("Umowa"). Emitent informował o zawarciu Umowy raportem bieżącym EBI o nr 31/2012.

Zgodnie z postanowieniami aneksu ulegają zmianie warunki Umowy w zakresie świadczonych usług oraz formy ich rozliczania, mianowicie:

1. Stopklatka S.A. zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Kino Polska TV S.A. następujących usług:
- prace informatyczne związane z obsługą wskazanych przez Kino Polska TV S.A. domen internetowych;
- prace informatyczne związane z obsługą aplikacji "Codziennik";
- inne uzgodnione przez strony Umowy prace rozwojowe.

2. Rozliczenie powyższych usług nastąpi na podstawie miesięcznego podliczenia roboczogodzin pracowników Spółki oddelegowanych do wykonywania niniejszych zadań.

Pozostałe warunki Umowy nie ulegają zmianie.

Zawarcie przedmiotowego aneksu skutkowało będzie ograniczeniem usług świadczonych przez Emitenta na rzecz Kino Polska TV S.A., a co za tym idzie zmniejszeniem przychodów Stopklatka S.A. z tego źródła.

Powyższe działania związane są z rozszerzeniem działalności Spółki o branżę telewizyjną, która od momentu uruchomienia kanału Stopklatka TV stanie się wiodącym obszarem aktywności Emitenta.

Podstawa prawna:
§3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 3/2014
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu