Raport EBI nr 43/2013: Zawarcie umowy pożyczki z Agora S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Emitent", "Pożyczkobiorca") informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu dzisiejszym, tj. 19 grudnia 2013 r. na warunkach rynkowych umowy pożyczki z Agora S.A. ("Pożyczkodawca", "Agora") - zwana dalej "Umowa".

Na mocy niniejszej Umowy Agora S.A. udzieliła Stopklatce S.A. pożyczki w wysokości 2.500.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćset tysięcy złotych).

Oprocentowanie pożyczki zostało ustalone na bazie stawki WIBOR 3M powiększonej o 1,5 pkt % (półtora punktu procentowego) w skali roku.

Strony Umowy ustaliły, iż spłata pożyczki w powiększeniu o odsetki nastąpi jednorazowo, nie później niż w dniu 31 lipca 2014 r. Pożyczkobiorca może zwrócić część albo całość pożyczki przed upływem wskazanego w Umowie terminu.

Niniejsza pożyczka zostanie przeznaczona przez Pożyczkobiorcę przede wszystkim na uruchomienie i rozwój programu telewizyjnego pod nazwą "STOPKLATKA TV".

Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest zawarta w dniu dzisiejszym, tj. 19 grudnia 2013 r. przez Agora S.A. i Kino Polska TV S.A. umowa poręczenia, na mocy której Kino Polska TV S.A. poręczyła, że w przypadku uchybienia przez Pożyczkobiorcę zobowiązaniu w spłacie całości lub części kwoty pożyczki w terminie wynikającym z postanowień Umowy zwróci Agorze kwotę niespłaconej przez Stopklatka S.A. pożyczki wraz z należnym oprocentowaniem. Poręczenie udzielone jest do kwoty 2.600.000,00 zł.

Jako kryterium uznania niniejszej Umowy za istotną uznano fakt, iż kwota pożyczki przekracza wartość 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna :
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.)

Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 43/2013
 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu