Raport EBI nr 42/2013: Zawarcie umowy o współpracę z Polsat Media Buro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k.

W nawiązaniu do raportu bieżącego EBI o nr 39/2013, przekazanego przez Stopklatka S.A. ("Spółka", "Emitent") 3 grudnia 2013 r. Zarząd Spółki informuje o podpisaniu w dniu 17 grudnia 2013 r. na warunkach rynkowych umowy o współpracy z Polsat Media Biuro Reklamy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. ("Polsat Media") dotyczącej pozyskiwania przez Polsat Media na zasadzie wyłączności reklam dla kanału Stopklatka TV.

Zgodnie z postanowieniami przedmiotowej umowy za naruszenie wyłączności nie będzie uważane pozyskiwanie reklam bezpośrednio przez Stopklatka S.A. w ramach:

a. umów barterowych i akcji specjalnych, w których świadczeniem wzajemnym będą usługi reklamowe lub promocyjne kontrahenta w wysokości do 5% czasu reklamowego w danym miesiącu;

b. umów z tzw. operatorami platform cyfrowych i sieciami kablowymi oraz innymi podmiotami, w których świadczenie wzajemne polegać będzie na rozprowadzaniu kanału Stopklatka TV;

c. umów dotyczących telesprzedaży.

Okres obowiązywania umowy: 1 stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2015 r.

Wynagrodzenie Stopklatka S.A. z tytułu niniejszej umowy stanowią wpływy z reklam pomniejszone o ustaloną na warunkach rynkowych marżę Polsat Media.

Wysokość wpływów z reklam uzależniona jest od wielu czynników, m.in. od indywidualnie negocjowanego w tego rodzaju umowach wskaźnika CPP oraz ogólnej sytuacji na rynku reklamy w Polsce.

Przedmiotowa umowa nie zawiera postanowień dotyczących warunku i terminu lub kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć 10% wartości umowy lub równowartość 200 000 euro.

Jako kryterium uznania niniejszej umowy za znaczącą przyjęto fakt, że jej łączna szacowana wartość w przewidywanym okresie obowiązywania może przekroczyć kwotę 20% kapitałów własnych Emitenta.

Kanał Stopklatka TV zostanie uruchomiony do dnia 28 kwietnia 2014 r.

Podstawa prawna :
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu (według stanu prawnego na dzień 1 czerwca 2013 r.).


Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 42/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu
  • Agnieszka Sadowska - Członek Zarządu