Raport ESPI nr 18/2013: Transakcja nabycia akcji Stopklatka S.A. przez osobę mającą stały dostęp do informacji poufnych

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 5 grudnia 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Prezesa Zarządu Spółki o następującej treści:

 

"ZAWIADOMIENIE w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 160 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) informuję, że w dniu 29 listopada 2013 r. nastąpiło rozliczenie transakcji pakietowej sesyjnej przeprowadzonej 28 listopada 2013 r. na rynku New Connect, w wyniku której zakupiłem od podmiotu blisko ze mną związanego w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. b), c), d) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którego jestem jedynym akcjonariuszem 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela spółki Stopklatka S.A. po cenie 26,95 zł za jedną akcję."

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacje o transakcjach osób mających stały dostęp do informacji poufnych
 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 18/2013

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu