Raport ESPI nr 15/2013: Transakcja sprzedaży akcji Stopklatka S.A. przez podmiot blisko związany z członkiem rady nadzorczej

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 29 listopada 2013 r. otrzymał zawiadomienie od jednego z członków rady nadzorczej Spółki o następującej treści:

 

"ZAWIADOMIENIE w trybie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi

Na podstawie art. 160 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (Dz.U. 2005 Nr 183 poz. 1538 ze zm.) informuję, iż w dniu 22 listopada 2013 r. w wyniku transakcji pakietowej sesyjnej przeprowadzonej na rynku New Connect, podmiot blisko ze mną związany w rozumieniu art. 160 ust. 2 pkt 4) lit. b), c), d) Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, którego jestem jedynym akcjonariuszem, dokonał sprzedaży na moją rzecz 60.000 (słownie: sześćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela Stopklatka S.A. po cenie 29,00 zł za jedną akcję. Rozliczenie niniejszej transakcji nastąpiło 25 listopada 2013 r."

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie - informacje o transakcjach osób mających stały dostęp do informacji poufnych
 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 15/2013

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu