Raport ESPI nr 13/2013: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 3 października 2013 r. otrzymał zawiadomienie od IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A., o następującej treści:

"Informacja przesyłana na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Niniejszym, IPOPEMA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Warszawie ("IPOPEMA TFI"), ul. Próżna 9, 00-107 Warszawa, na podstawie przepisów art. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439, ze zm., dalej "Ustawa"), informuję, że w wyniku nabycia przez TOTAL Fundusz Inwestycyjny Zamknięty zarządzany przez IPOPEMA TFI ("Fundusz"), w transakcji pakietowej oraz transakcjach na sesji w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW SA w Warszawie w dniu 25 września 2013 r., a rozliczonych w dniu 30 września 2013 r., akcji spółki pod firmą Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), udział Funduszu w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki przekroczył próg 5%.

Przed ww. nabyciem Fundusz nie posiadał akcji Spółki..

Na dzień niniejszego zawiadomienia Fundusz posiada 172 621 akcji Spółki, co stanowi 7,59% kapitału zakładowego Spółki i daje 172 621 głosów oraz 7,59% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Tym samym fundusze inwestycyjne zarządzane przez IPOPEMA TFI łącznie posiadają łącznie 172 621 akcji Spółki, co stanowi 7,59% kapitału zakładowego Spółki i daje 127 621 głosów oraz stanowi 7,59% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki."

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 13/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu