Raport ESPI nr 11/2013: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 01 października 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Sławomira Ziemskiego, o następującej treści:

"ZAWIADOMIENIE w trybie art. 69 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) (zwana dalej: "Ustawa"), niniejszym informuję o zawarciu transakcji zbycia akcji w drodze transakcji pakietowej na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW SA w Warszawie (rynek Newconnect) spółki pod firmą Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-595 Warszawa, ul. Puławska 61) (zwana dalej: "Spółka"), w wyniku której w dniu 25 września 2013 r. sprzedałem 143.990 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 6,329% głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A., co spowodowało zmniejszenie posiadanych przeze mnie głosów w Spółce poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Przed wyżej opisaną transakcją niniejszego zawiadomienia posiadałem 145.053 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 6,375% udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. oraz odpowiadających 145.053 głosom i 6,375% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie posiadam 1.063 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 0,0467% udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. oraz odpowiadających 1.063 głosom i 0,0467% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 powołanej wyżej ustawy informuję, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie jako akcjonariusza Spółki, które posiadałyby akcje Spółki, jak również że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienie dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu."

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 11/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu