Raport ESPI nr 10/2013: Transakcja sprzedaży akcji Stopklatka S.A. przez członka rady nadzorczej

Zarząd Stopklatka S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu 1 października 2013 r. otrzymał zawiadomienie od jednego z członków rady nadzorczej Spółki, o następującej treści:

"ZAWIADOMIENIE w trybie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi.

 

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 160 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (tekst jednolity: Dz.U. z 2010 Nr 211, poz. 1384 z późn. zm.) (zwana dalej: "Ustawa"), niniejszym informuję o zawarciu transakcji zbycia akcji w drodze transakcji pakietowej na alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez GPW S.A. w Warszawie (rynek Newconnect) spółki pod firmą Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-595 Warszawa, ul. Puławska 61) (zwana dalej: "Spółka"), w wyniku której w dniu 25 września 2013 r. sprzedałem 17.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 0,747% głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A. po cenie 15,50 zł za akcję.

Przed wyżej opisaną transakcją niniejszego zawiadomienia posiadałem 17.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 0,747% udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. oraz odpowiadających 17.000 głosom i 0,747% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie nie posiadam akcji Spółki."

Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na publikację danych osobowych.

Podstawa prawna:
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi o transakcjach na akcjach wykonanych przez Członka Rady Nadzorczej

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 10/2013

 

Podpisy osób reprezentujących spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu