Raport EBI nr 34/2013: Zawarcie umowy pożyczki

Zarząd Stopklatka S.A. (dalej "Emitent", "Pożyczkobiorca") informuje o zawarciu przez Emitenta w dniu 25 września 2013 r. na warunkach rynkowych umowy pożyczki z Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA ("Pożyczkodawca").

Na mocy niniejszej umowy Kino Polska Program Sp. z o.o. SKA udzieliła Stopklatce S.A. pożyczki w łącznej wysokości 600 000,00 zł (słownie: sześćset tysięcy złotych). Oprocentowanie pożyczki jest stałe i wynosi 8% w stosunku rocznym.

Strony umowy ustaliły, iż spłata pożyczki w powiększeniu o odsetki nastąpi jednorazowo, nie później niż w dniu 31.12.2014 r. Pożyczkobiorca może zwrócić część albo całość pożyczki przed upływem wskazanego w umowie terminu.

Prawnym zabezpieczeniem spłaty pożyczki jest wystawiony przez Pożyczkobiorcę weksel własny in blanco oraz poddanie się przez Pożyczkobiorcę egzekucji w trybie art. 777 § 1 pkt. 4 Kodeksu postępowania cywilnego.

Kryterium uznania niniejszej umowy za istotną stanowi fakt, iż kwota pożyczki przekracza wartość 20% kapitałów własnych Emitenta.

Podstawa prawna :
§3 ust. 2 pkt 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".Raport opublikowany w systemie EBI pod numerem 34/2013Osoby reprezentujące spółkę: Bogusław Kisielewski - Prezes Zarządu