Raport ESPI nr 8/2013: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 25 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Wiktora Dega o następującej treści:

"Z A W I A D O M I E N I E

w trybie art. 69 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 stawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych

Działając w imieniu własnym, na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 w zw. z art. 69 ust. 4 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2009 r. Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) (zwana dalej: "Ustawa"), niniejszym informuję o zawarciu transakcji nabycia oraz zbycia akcji spółki pod firmą Stopklatka S.A. z siedzibą w Warszawie (adres: 02-595 Warszawa, ul. Puławska 61) (zwana dalej: "Spółka"), w wyniku których:

1) w dniu 19 września 2013 r., w drodze transakcji zawartej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej poza obrotem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży akcji, nabyłem 146.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 6,42% głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A., w wyniku czego liczba posiadanych przeze mnie głosów w Spółce przekroczyła 5% ogólnej liczby głosów,

2) w dniu 25 września 2013 r., w drodze transakcji zawartej za pośrednictwem firmy inwestycyjnej poza obrotem zorganizowanym, na podstawie umowy cywilnoprawnej kupna-sprzedaży akcji, zbyłem 60.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 2,64% głosów na walnym zgromadzeniu Stopklatka S.A., co spowodowało zmniejszenie posiadanych przeze mnie głosów w Spółce poniżej 5% ogólnej liczby głosów.

Przed transakcjami opisanymi w pkt 1) i 2) niniejszego zawiadomienia posiadałem 10.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 0,44% udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. oraz odpowiadających 10.000 głosom i 0,44% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Aktualnie posiadam 96.000 akcji zwykłych na okaziciela Spółki stanowiących 4,22% udziału w kapitale zakładowym Stopklatka S.A. oraz odpowiadających 96.000 głosom i 4,22% w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Zgodnie z art. 69 ust. 4 pkt 5 i 6 powołanej wyżej ustawy informuję, że nie istnieją podmioty zależne ode mnie jako akcjonariusza Spółki, które posiadałyby akcje Spółki, jak również że nie została zawarta umowa zawierająca postanowienie dotyczące przekazania uprawnień do wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu."

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 8/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Prezes Zarządu - Bogusław Kisielewski