Raport ESPI nr 7/2013: Zawiadomienie o zmianie stanu posiadania akcji Stopklatka S.A.

Zarząd Stopklatka S.A. informuje, że w dniu 24 września 2013 r. otrzymał zawiadomienie od Pana Przemysława Basiaka o następującej treści:

"Zawiadomienie o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów w spółce Stopklatka S.A.

Na podstawie art.. 69 ust. 1 pkt 1) ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. Nr 184 poz 1539, z późn. Zm.) zawiadamiam o zmniejszeniu poniżej 5% udziału w liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A. (spółka notowana na rynku NewConnect).

1. Zmniejszenie poniżej 5% udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A. zostało spowodowane zbyciem przeze mnie 146.000 akcji spółki Stopklatka S.A. o wartości nominalnej 1,00zł każda, w dniu 19 września 2013r poprzez transakcję na rynku wtórnym, poza obrotem zorganizowanym

2. Przed wymienioną zmianą posiadałem 146.012 akcji spółki Stopklatka S.A. co stanowiło 6,42% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 146.012 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A, co stanowiło 6,42% udziału w ogólnej liczbie głosów

3. W wyniku powyższej zmiany posiadam 12 akcji spółki Stopklatka S.A., co stanowi 0,00% udziału w kapitale zakładowym spółki oraz 12 głosów na walnym zgromadzeniu spółki Stopklatka S.A, co stanowi 0,00% udziału w ogólnej liczbie głosów".

 

Raport opublikowany w systemie ESPI pod numerem 7/2013

 

Osoby reprezentujące spółkę: Prezes Zarządu - Bogusław Kisielewski